praktijk voor creatieve therapie

 

therapie voor kinderen

 

therapie voor volwassenen

 

de therapeut

 

praktisch

 

contact

 
 
Voor meer informatie kunt u mij mailen.   Ik bel u dan zo spoedig mogelijk

annelies@alewijnse.net

praktijkadres:
Kerkpad 15

Pingjum

Tarieven therapie :
Kennismakingsgesprek is zonder kosten en vrijblijvend
Individuele therapie 70 euro voor 1 uur, 90 euro voor 1½ uur
De financiering kan in overleg.

Vergoedingen:
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden de creatieve therapie (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering. Vraag ernaar bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.
Het Lampje is lid van beroepsverenigingen:
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT
 

Opgenomen in het register:
Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 
Aangesloten bij:
Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

KVK nr. 01160475


Behandelvoorwaarden en privacybeleid

Voor iedere cliënt wordt een dossier aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en evt. gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, dit na expliciete toestemming van de cliënt.

Om de privacy te waarborgen zal er voor gezorgd worden dat: · zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens; · dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: · Om andere zorgverleners te informeren, dit gebeurt alleen met expliciete toestemming. · Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. · Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). · Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

De gegevens van het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden.. • naam, adres en woonplaats • geboortedatum • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht) • De datum van de behandeling • Een korte omschrijving van de behandeling • De kosten van het consult.

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag. De therapeut nog de praktijk voor creatieve therapie kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliënt.

Al het gemaakte werk blijft het eigendom van de cliënt en mag bij beëindiging van de behandeling worden meegenomen.

Bij afwezigheid op een afspraak wegens ziekte of andere omstandigheden dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het bedrag van de sessie bij de cliënt in rekening gebracht.

De betalingsvoorwaarden zijn ofwel contant na iedere afspraak, ofwel 8 dagen na factuurdatum.

Van toepassing is de beroepscode voor Creatief Therapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze is op aanvraag in te zien. Een informatiebrochure over een eventuele klachtenprocedure is op aanvraag ter inzage aanwezig.

 

   
Powered By:  :: FotoPortfolios.nl